www.zhnq.net > 输出10个整数中最大的

输出10个整数中最大的

C语言输入十个数的编程方法如下:1.首先需要定义一个整型数组空间,因为这里需要输入十个数,所以数组空间为10个.2.接着定义一个最大值Max,初始默认值为0,这个用于后续值的比较.3.接着使用for循环,来连续接收10个数字的输入.4.每次接收到一个数后,使用Max进行比较,如果比Max则将Max更新为更大的值.5.循环结束后,输出最终的结果,也就是我们需要的10个数中的最大值.6.最后运行程序,即可看到在调试窗口显示最终的结果.

代码: #include<stdio.h> void main() { int i,a[10],temp; for(i=0;i<10;i++) { printf("请输入第%d个整数: ",i+1); scanf("%d",&a[i]); if(i==0) { temp=a[i]; continue; } if(a[i]>temp) temp=a[i]; } printf("这些整数的最大值是:%d",temp); } 图:

#include <stdio.h>int main(){ int i, m; int n = 10; scanf("%d", &m); while(--n) { scanf("%d", &i); if(m < i) m = i; } printf("max:%d\n", m);}

#include void main() { int i,max,min,a[10]; scanf("%d",&a[0]); max=a[0];min=a[0]; for(i=1;i{ scanf("%d",&a[i]); if(maxif(min>a[i]) min=a[i]; } printf("最大值为%d,最小值为%d",max,min); } 运行结果:

定义的a[10],实际可以使用0~9共10个数,输入应该从0开始.

#include&nbsp;<stdio.h> void main() { int i,max,min,a[10]; scanf("%d",&a[0]); max=a[0];min=a[0]; for(i=1;i<10;i++) { scanf("%d",&a[i]); if(max<a[i]) max=a[i]; if(min>a[i]) min=a[i]; } printf("最大值为%d,最小值为%d",max,min); } 运行结果:

#include <stdio.h> void main() { int i=0,n,max,min; scanf("%d",&n); max=n;min=n; i++; while(i<10) { scanf("%d",&n); if(max<n) max=n; if(min>n) min=n; i++; } printf("\n最大值: %d\t最小值: %d",max,min); }

#include "stdio.h" main() { int a[10]; int i; int max; for (i = 0; i { printf("please input the %d number:\n",i+1); scanf("%d",&a[i]); } max = a[0]; for (i = 1; i { if (max { max = a[i]; } } printf("the max number is: %d \n", max); }

通过循环即可实现该功能 1 顺序循环,输入10个数值; 2 逆序循环,输出10个数. 代码 int main() { int i, a[10]; for(i = 0; i = 0; i --) printf("%d ",a[i]); return 0; }

你好,这个程序是:每输入一个数x,就将x与max比较,若x比max大,则将x的值赋给max,然后又输入一个x,在进行比较,一直到最后,得到输入的10个数中最大的那个赋给max,然后在输出max,从而达到目的.

网站地图

All rights reserved Powered by www.zhnq.net

copyright ©right 2010-2021。
www.zhnq.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com