www.zhnq.net > C语言指针简单程序

C语言指针简单程序

测试通过~~~#includeswap_(char c,char *p){int fang=0;char *ep=p;while(*ep){ if(c==*ep) { fang=1; break; } ep++; } printf("%d ",fang);return fang;}main(){ char s[11],i; char ch; printf(" Input in English \n"); scanf("%s",s); printf("input in ch\n")

scanf("%d",p++); 为当前p指向的地址读取一个整数,并在读取之后将p移动到下一个相邻单元,由于p在循环之前已经指向了数组a,所以这里也就是在为数组a的每个元素输入数值.

(4)#include "stdio.h"char *f(char *p){ char *q; for(q=p;*p;p++) if(*p>='a' && *p(11)#include "stdio.h"void f(int (*p)[5]){ int i,j,k; for(i=0;i

#includevoid delchar(char *s,char c){ int count=0; char* tmp=s; while(*s) { if(*s==c) { s++; continue; } else *(tmp+count++)=*s++; } *(tmp+count)=0;}int main(){ char s[100],c[1]; printf("input the source string:"); scanf("%s",s); printf("input the char

unsigned i = (unsigned)p;unsigned j = (unsigned)q;unsigned k = j - i;r = (int*)(i + k/2);

这两个函数是返回a,b,c中最大的数和最小的数的指针(int*),&a是取a的地址让x指向这个地址,然后跟b,c对比,将x指向最大的数的地址,然后返回指针x.取最小值同理.

#include <stdio.h> /*求a+b*/ int plus(int a, int b) { return a + b; } /*求a-b*/ int minus(int a, int b) { return a - b; } /*求a*b*/ int multiply(int a, int b) { return a * b; } /*求a/b*/ int divide(int a, int b) { return a / b; } typedef int (*FUN)(int,int); /*定义基本四则

#include<stdio.h> void main() { int a,b,c,t; //这是我能想到的最简单方法 scanf("%d%d%d",a,b,c); if(a>b){t=a;a=b;b=t;} if(a>c){t=a;a=c;c=t;} if(b>c){t=b;b=c;c=t;} printf("%d %d %d",a,b,c); /*指针方法 int *A=a,*B=b,*C=c; if(a>b){*A=b;*B=a;} if(a>c){*A=c;*C=a;} if(b>c){*B=c;*C=b;} printf("%d %d %d",*A,*B,*C); 用指针时将上面方法加注释,这里注释去掉*/ }

#include#includeint main(){ int *p,i; p=(int*)malloc(sizeof(int)*10); for(i=0;i<10;i++) scanf("%d",p); for(i=0;i<10;i++) printf("%d ",*p); return 0;}

函数指针告诉CPU下一步需要执行哪里的代码的指针, 一数组十分相像.1234567891011121314151617181920212223242526272829303132 #include <stdio.h> voidfunction(inti, doubled) //一个函数的声明 { printf("函数运行, %d, %lf\n", i,

网站地图

All rights reserved Powered by www.zhnq.net

copyright ©right 2010-2021。
www.zhnq.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com