www.zhnq.net > C语言For求1到10的阶乘

C语言For求1到10的阶乘

#include<stdio.h> void main() { int sum=1,i; for (i=1;i<=10;i++) { sum=sum*i; } printf("1到10的阶乘 为:%d\n",sum); } 希望可以帮到你

//---------------------------------------------------------------------------#include <stdio.h> long int jfc(int n) { if (n<2) return 1; else return n*jfc(n-1); } int main(void) { int i; for (i=1; i<=10; i++) { printf("%d!=%ld\n",i,jfc(i)); } return 0; }//----------------------------------------------

#include "stdio.h" int main() { int s,i,a[10];//数组a有10个元素 s=1; for(i=0;i a[i]=i+1; for(i=0;i s=s*a[i]; printf("%d\n",s); return 0; }

#include <stdio.h> int main() { int sum=0, fact=1; int i; for(i = 1; i <= 10; i++) { fact*=i; sum+=fact; } printf("%d\n", sum); return 0; }输出4037913

我前面回答的那个看错你的题了这个才对 #include void main() { int x; int sum=0; for(x=1;x

程序输出结果是对的,但是,getch();这句给改一下,getchar(); 就对了啊,但是我不知道你加这个是说明意思,完全没有必要的啊..可用不要这句就是的啊程序就是对的了.输出结果也是对的为了验证,你可以把10改为4,一个小的数据,然后运算验证一下就可以了

/* 4037913 Press any key to continue */ #include<stdio.h>long fact(int n) { int i; long fac = 1; for(i = 2; i <= n; ++i) fac *= i; return fac;}void main() { int i; long sum = 0; for(i = 1; i <= 10;i++) sum += fact(i); printf("%ld\n",sum); getchar();}

sum=0 for(int i=10;i>0;i--){ temp=0 for(int j=i;j>0;j--){ temp *= j; } sum+=temp } sum的值即为1到10的阶乘和

#include <stdio.h> int a(int n) { if(n==1) { return 1; } else { return n*a(n-1); } } main() { int rtn; rtn = a(10); printf("%d\n",rtn); }

#include <iostream> using namespace std; long CalculateFactor (int n) { long f; if (n<0) cout <<"n<0"<<endl; else if (n==0) f = 1; else f = CalculateFactor(n-1)*n; return f; } void main() { int n; long y; cout<<"Input a positive number :"; cin>>n; y = CalculateFactor(n); cout <<n<<"!="<<y<<endl; }

网站地图

All rights reserved Powered by www.zhnq.net

copyright ©right 2010-2021。
www.zhnq.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com